Διακήρυξη για προμήθεια υγρών καυσίμων από την Π.Π.19-11-2015 12:18   

ΤΡΙΠΟΛΗ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό τακτικό µμειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε Ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µε το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη για έκαστο είδος , µέση τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου τιµών υγρών καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  ανταγωνιστικότητας για την ανάδειξη προµηθευτών για την προµήθεια υγρών καυσίµων: καύσιµα κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης), πετρέλαιο θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, συνολικού προϋπολογισµού 163.414,63 χωρίς ΦΠΑ (201.000,00 € µε ΦΠΑ),µε δυνατότητα παράτασης δύο µηνών.

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, ήτοι εντός τριάντα (30) ηµερών, από την τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό τύπο, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 118/07. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο