Εκπαίδευση ξεναγών στο ΠΑΠΕΛ

Δίμηνο πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην Καλαμάτα16-01-2016 13:32   

Πρόγραμμα κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού θα υλοποιήσει το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Το πρόγραμμα θα έχει δίμηνη διάρκεια ενώ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου.

Στην απόφαση των υπουργών Παιδείας και Τουρισμού σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα με τίτλο «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την ειδικότητα του Ξεναγού» που θα διεξαχθούν στην Καλαμάτα από τις 28 Μαρτίου έως τις 10 Ιουνίου, μπορούν να λάβουν μέρος έως 40 άτομα - ενώ σε περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγέντων είναι μικρότερος από 30, το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήμα Ανωτέρων Σχολών και Σχολών Ξεναγών, Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557, Αθήνα), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 7Α και 7Β σε ευκρινή φωτοαντίγραφα).  

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, δηλαδή από 15 Φεβρουαρίου μέχρι και 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο αυτό πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της Ελλάδας και αναγνωρισμένων του εξωτερικού.

Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ρωσική. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας. Η άριστη γνώση της πρώτης δηλωθείσας γλώσσας από τις παραπάνω, δεν μοριοδοτείται. Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας, πλην της Αγγλικής, μοριοδοτείται.

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο