Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Πατρέων. Συζητά για τη δίκη του Δήμαρχου!27-01-2017 09:41   

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων θα συνεδριάσει την 27η   Ιανουαρίου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1.    Για τη δίκη του Δημάρχου 13 Φλεβάρη
2.    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (δημοσίου δικαίου), κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πατρέων, για το έτος  2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
3.    Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Horizon 2020-IA-Innovative Action», «H2020-MG-2017-Two-Stages », με τίτλο του έργου «Incitement of the integral electromobility utility service – eMobility Utility» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
4.    Έγκριση Συμμετοχής στην Υποβολή Πρότασης Έργου στην Πρόσκληση του Προγράμματος «Horizon 2020», «H2020-MG-2016-2017 – MG-4.1-2017», με τίτλο του έργου «Increasing the take up and scale-up of innovative solutions to achieve sustainable mobility in urban areas» IA Innovation Action – 2 state proposal. Το ακρωνύμιο του έργου θα είναι «Hope4ALL» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
5.    Λήψη απόφασης, για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου,  υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και την ανάθεσή τους σε ιδιώτες (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
6.    Έγκριση πρακτικού και παράταση της αριθμ. 136782/2016 τροποποιημένης σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών, για την επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς–Αντ/ρχος, Ε.  Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
7.    Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2016, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
8.    Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Στ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
9.    Έγκριση της αριθμ. 9/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικον. έτους 2017  (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
10.    Έγκριση απόδοσης Α΄ κατανομής σε Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
11.    Τροποποίηση της αριθμ. 415/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, λόγω παραίτησης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
12.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
13.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα συντήρησης και συμπλήρωσης υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
14.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή- συντήρηση οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
15.    Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναιΐκων, Μεσσάτιδας» Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
16.    Εξουσιοδότηση Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή παράτασης ισχύος της Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
17.    Σύναψη σύμβασης χρησιδανείου, μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Α.Ε. (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
18.    Ορισμός (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής προσκυρώσεων, έτους 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
19.    Ορισμός (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής για αγορές υπό του Δήμου κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
20.    Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή, για θέματα ανέλκυσης- απομάκρυνσης- εξουδετέρωσης ναυαγίων, στις θαλάσσιες περιοχής δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
21.    Ορισμός εκπροσώπου, για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
22.    Ορισμός εκπροσώπου, για συγκρότηση επιτροπής που αφορά στην εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
23.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου, έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
24.    Ανασύσταση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Οβρυάς (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
25.    Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Ιωάννης Αλαμπασύνης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
26.    Έγκριση α) Μερικής διαγραφής  τελών ελλιμενισμού 2015 και  β) Ολικής διαγραφής  τελών ελλιμενισμού 2015 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
27.    Διαγραφή ποσού (Μελισσαροπούλου Αγγελική) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
28.    Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Θ. Λυριντζής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
29.    Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων κ.ο.κ., ποσού 5.932,45€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας

Το δικό σου σχόλιο